No.1 No.2 No.3 No.4 No.5

ホスト長
ぽち

ホスト長
Hikaru

代表取締役
圭人

サブディレクター
ジン

ホスト長
大宗